złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

ZLECENIE DZIAŁ FIRM

  formularz online

  Miejscowość i data

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Numer sofii

  Data urodzenia

  Adres zamieszkania:

  Nr telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Zlecam firmie MF Advies en Bemiddeling dokonanie następujących usług (dołącz również dokumenty):

  W terminie do 5 dni roboczych otrzymają Państwo mailowo potwierdzenie przyjęcia zlecenia, wraz z informacją o wysokości kosztu usługi.Poprosimy również o przesłanie potrzebnych dokumentów i informacji. POBIERAMY OPŁATY Z GÓRY ZA USŁUGĘ - ZLECENIE WYKONAMY PO OTRZYMANIU WPŁATY NA KONTO.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zlecenia przez powyższy formularz i dołączenie odpowiednich dokumentów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zlecenia. Zostałem(am) poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest MF Advies en Bemiddeling z siedzibą w Raadhuislaan 23 5341GL Oss (wymagane)
  tak

  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin świadczenia usług biura MF Advies en Bemiddelling (wymagane)
  zobacz regulamin →
  tak

  Oświadczam, że ponoszę całkowicie odpowiedzialność za dostarczone informacje. Zobowiązuję się do uiszczenia wszelakich płatności w wyznaczonym terminie. (wymagane)
  tak

  W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów firma MF Advies en Bemiddeling może wystawić kolejny rachunek za porozumieniem stron. Jestem również świadomy/ma, iż biuro MF Advies en Bemiddeling nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prace organów trzecich. Formularz jest jednocześnie podstawa do składania ewentualnych reklamacji.

  Załączniki

  dowód osobisty wyciąg KVK faktury wyciagi z konta rachunki pozostałe

  Klauzula informacyjna -ochrona danych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

  1.Administratorem Twoich danych osobowych jest MF advies en bemiddeling z siedziba Raadhuislaan 23 w OSS

  Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób

  - listownie na podany adres siedziby

  .-przez e-maila info @e-rozliczenia.nl

  -telefonicznie od wtorku do czwartku w godzinach od 11-18 ,sobota 14-17

  2.Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w zakresie marketingu własnego) , jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  3.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń .

  Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

  4.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

  6.Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

  7.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

  Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.

  Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres siedziby firmy ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub dzwoniąc pod podany wyżej numer telefonu .

  Czytaj więcej

  Ogólne warunki świadczenia usług – regulamin usług Biura MF Advies en Bemiddeling

  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług przez MF Advies en Bemiddeling oraz prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Klientów do ich przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu równoznaczne jest z akceptacją warunków i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

  Definicje

  Stosowanie w niniejszych warunkach ogólnych pojęcia zostały użyte w określonym poniżej znaczeniu, chyba, że wyraźnie postanowiono inaczej.

  Serwis – stworzona przez MF Advies en Bemiddeling platforma podłączona do sieci Internet, która umożliwia Klientom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez MF Advies en Bemiddeling.

  Usługodawca – MF Advies en Bemiddeling z siedzibą w Raadhuislaan 23 , 5341GL OSS,

  Klient” – Osoba korzystająca z usług MF Advies en Bemiddeling

  Usługi – oznacza wszelkie usługi świadczone przez biuro MF Advies en Bemiddeling

  Umowa – zlecenie świadczenia usług przez MF Advies en Bemiddeling

  Ogólne warunki świadczenia usług – zwane dalej Ogólnymi warunkami

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą każdej oferty, wniosku i umowy ustnej lub pisemnej pomiędzy Usługodawcą a Klientem, chyba że Strony wyraźnie na piśmie odstąpiły od stosowanie niniejszych warunków.
  2. Niniejsze Ogólne warunki mają również zastosowanie wobec wszystkich umów z Usługodawcą, których wykonanie wymaga zaangażowania osób trzecich.
  3. Wszystkie zastrzeżenia zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach służą oraz obowiązują w równym stopniu wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób ze Klientem.
  4. Ewentualne odstępstwa od niniejszych Ogólnych warunków będą obowiązywać wyłącznie wtedy, gdy zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie.
  5. Wyłącza się możliwość stosowania jakichkolwiek Ogólnych warunków Klienta.
  6. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków zostało lub zostanie uznane z jakiejkolwiek przyczyny za nieważne, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych warunków będą nadal w pełni wiążące. W takim przypadku Usługodawca i Klient wspólnie podejmą działania mające na celu ustalenie nowych warunków postanowień w miejsce nieważnych z uwzględnieniem celu i znaczenia pierwotnych warunków.

  Oferty

  1. Wszelkie oferty są niezobowiązujące, chyba że zawierają termin przyjęcia.
  2. Oferty złożone przez Usługodawcę będą ważne przez okres 10 dni, chyba że postanowiono inaczej. Usługodawca jest zobowiązany ofertą wyłącznie wtedy, gdy zostanie ona zaakceptowana na piśmie przez przeciwną stronę w ciągu 7 dni, chyba że ustalono inaczej.
  3. Ceny podane w wyżej wymienionych ofertach nie obejmują BTW i innych opłat urzędowych, a także ewentualnych kosztów wynikających z umowy.
  4. Jeżeli przyjęcie oferty odbiega z jakimkolwiek stopniu od propozycji w niej zawartej, wówczas Usługodawca nie jest nią związany. W takim przypadku umowa w związku z powyższą rozbieżnością nie dochodzi do skutku, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.
  5. Łączna oferta cenowa nie zobowiązuje Usługodawcy do wykonania części zlecenia według odpowiedniej części podanej ceny.
  6. Oferty nie dotyczą w sposób automatyczny przyszłych zleceń, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.

  Wykonanie umowy

  1. Usługodawca wykona prace wynikające z zawartej między Klientem, a Usługodawcą umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą zawodową.
  2. Usługodawca nie może gwarantować osiągnięcia oczekiwanego rezultatu ani skutku prawnego, ale dołoży wszelkich możliwych starań (obowiązek wykonania zobowiązań najlepiej, jak to jest tylko możliwe), aby osiągnąć oczekiwany rezultat lub skutek prawny.
  3. Jeżeli Usługodawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub nie wywiąże się z nich w odpowiednim terminie, na skutek przyczyny nie leżącej po jego stronie, w tym choroby, zobowiązani zostaną wstrzymane do momentu, gdy Usługodawca będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
  4. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wystąpieniu okoliczności, w których mowa w pkt. 3 niniejszego artykułu.
  5. Jeżeli i o ile jest to konieczne do rzetelnego wykonania umowy, Usługodawca ma prawo do zlecenia wykonania pewnych czynności przez osoby trzecie.
  6. Klient zapewni Usługodawcy dokładne, pełne i wiarygodne dane, dokumenty oraz informacje, które będą mu przekazywane bezpośrednio lub w jego imieniu.
  7. Usługodawca jest zobowiązany do dalszego wykonania zlecenia, jeżeli Klient przekazał mu wszystkie wymagane dane, dokumenty oraz informacje w formie i w sposób zalecony przez Usługodawcę.Okres wykonania zlecenia wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów .W okresie rozliczeniowym (trwajacym od 1 lutego do 1 lipca ) firma MF advies en Bemiddeling honoruje okres 21 dni na wykonanie usługi od momentu otrzymania wszystkich informacji . Chyba ,iż pisemnie określono inny termin wykonania usługi .
  8. Dodatkowe koszty, które powstaną w wyniku niedostarczenia, nieterminowego dostarczenia lub niewłaściwego dostarczenia danych oraz dokumentów przez Klienta, lub w jego imieniu, zostaną poniesione przez Klienta.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikłe z powodu wykorzystania przez Usługodawcę niewłaściwych lub niepełnych danych, otrzymanych od Klienta, chyba że Usługodawca powinien był wiedzieć o wspomnianej niedokładności bądź niekompletności danych.
  10. Jeżeli Strony uzgodniły, że umowa będzie wykonywana etapami, Usługodawca może wstrzymać wykonanie działań będących częścią następnego etapu, do momentu pisemnego zatwierdzenia przez Klienta wyników poprzedniego etapu.
  11. Klient zabezpieczy Usługodawcę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z wykonaniem umowy, a za którą to szkodę odpowiedzialność ponosi Klient.
  12. Klient zlecający rozliczenia firm jest zobligowany dostarczać dokumenty do rozliczeń kwartalnych do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału .W przypadku rozliczeń rocznych obowiązuje termin do końca kwietnia . Klient nie dostarczający dokumentów na czas ponosi sam odpowiedzialność za ewentualne kary .Usługodawca nie jest wówczas zobowiazny do złożenia rozliczenia w terminie wyznacznym przez urząd skarbowy .
  13. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczone informacje . Firma MF advies en Bemiddeling nie ponosi
  14. żadnej odpowiedzialności za składane informacje w instancjach trzecich na podstawie informacji udzielanach
  15. przez Klienta .

  14. W przypadku składania rozliczeń osób fizycznych na terenie Holandii ,które mają kwoty do zapłaty Usługodawca jest zobowiazany do podjęcia kontaktu z Klientem ,w celu uzyskania zgody na wysłanie zeznania podatkowego do holenderskiego fiskusa . W przypadku braku reakcji lub zgody Klienta rozliczenie nie zostaje wysłane . Konsekwncję powyższych działań ponosi Klient.

  15. Wyszczególnione usługi na zleceniu nie obejmują ewentualnego tłumaczenia korespondencji otrzymywanej na skutek działań Usługodawcy oraz jakichkolwiek dalszych działań .Usługa jest jednorazowa i obejmujez góry sciśle określone czynności w zleceniu .Np. usłaga obejmująca ”złożenie rozliczenia podatkowego ”zawiera takie czynności jak : wyliczenia oraz ewentualnie za zgodą klientą wysyłkę rozliczenia do urzędu skarbowego. Realtywnie złożenie wniosku o dodatek do ubezpieczenia obejmuję :wyliczenia oraz ewentualną wysyłke wniosku do urzędu skarbowego . Jakiekolwiek czynności wykraczjące poza opis usługi są odpłatne.

  Zmiana postanowień umowy

  1. Jeżeli podczas wykonywania umowy, w celu właściwego jej wykonania, wyniknie konieczność zmiany lub uzupełnienia prac, które należy wykonać, Strony dostosują postanowienia umowy we właściwym terminie i po wspólnych konsultacjach.
  2. Jeżeli Strony uzgodnią, że umowa zostanie zmieniona lub uzupełniona, decyzja ta może mieć wpływ na termin wykonania zlecenia. Usługodawca powiadomi Klienta najszybciej jak jest to możliwe o zaistnieniu takiej sytuacji.
  3. Jeżeli zmiana bądź uzupełnienie umowy spowoduje skutki finansowe lub jakościowe, Usługodawca w wyprzedzeniem poinformuje o tym Klienta.
  4. Jeżeli ustalone zostało stałe honorarium, Usługodawca określi w jakim stopniu zmiana bądź uzupełnienie umowy spowoduje przekroczenie wspomnianego honorarium.
  5. W przeciwieństwie do ustępu 3 Usługodawca nie będzie mógł naliczyć kosztów dodatkowych, jeżeli zmiana bądź uzupełnienie umowy nastąpi w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

  Okres wypowiedzenia umowy, termin wykonania

  1. Umowa między Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta na czas określony, chyba że z charakteru umowy wynika inaczej bądź Strony wyraźnie i na piśmie uzgodniły inaczej.
  2. Jeżeli w czasie trwania umowy uzgodniono termin wykonania określonych czynności, to mimo to przekroczenie tego terminy nie powoduje automatycznie powstania zwłoki. W przypadku przekroczenia terminu wykonania tych czynności Klient powinien najpierw wskazać na piśmie, że Usługodawca pozostaje w zwłoce, wyznaczając rozsądny termin na wywiązanie się ze zobowiązania.

  Honorarium

  1. Usługodawca nalicza Klientowi honorarium wykonane prace oraz koszty poniesione w sprawie (np. koszty opłat pocztowych, koszty komornika sądowego, koszty podróży i hotelu itp.). Podstawą naliczania honorarium są stawki ustalone z Klientem. Koszty będą naliczanie na podstawie przedstawionych rachunków bądź specyfikacji tychże kosztów.
  2. Honorarium zostanie ustalone na podstawie rzeczywistych godzin pracy. Honorarium zostanie naliczone zgodnie ze standardowymi stawkami godzinowymi Usługodawcy, obowiązującymi przez okres prowadzenia prac, chyba że uzgodniono pisemnie inny sposób rozliczenia.
  3. W przypadku zleceń trwających ponad 4 tygodnie, należne kwoty będą naliczane okresowo.
  4. Użytkownik może podwyższyć honorarium, gdy w trakcie wykonywania prac okaże się, że ilość pracy uzgodnionej bądź oczekiwanej przy zawieraniu umowy została w taki sposób niedoszacowana – przy czym wina doszacowania nie leży po stronie Usługodawcy – że nie można w sposób racjonalny oczekiwać od Usługodawcy wykonania uzgodnionych prac za wstępnie uzgodnione wynagrodzenie. W przypadku zamiaru podwyższenia honorarium albo stawki Usługodawca powiadomi o tym Klienta. Usługodawca poinformuje przy tym o wysokości i terminie wprowadzenia wspomnianej podwyżki.
  5. W nagłych sytuacjach, bądź w przypadku konieczności albo wymogu wykonania prac poza normalnymi godzinami pracy, Usługodawca jest upoważniony, po uprzednim poinformowaniu Klienta, do podwyższenia stawki honorarium.
  6. Rozliczenia fim i osób prywanych będą składane po otrzymaniu wpłaty i potwierdzenia dokonania przelewu.

  Zapłata

  1. Zapłata winna być dokonana z gory ,przed wykonaniem uslugi . Po otrzymaniu wplaty zostaje realizowana usluga.
  2. Jeżeli Klient nie uiści pełnej płatności zlecenie nie zostanie wykonane .
  3. W przypadku bankructwa Klienta lub zajęcia na majątku Klienta bądź zawieszenia wypłat przez Klienta, roszczenia Usługodawcy w stosunku do Klienta są niezwłocznie wymagalne.
  4. Zapłata uiszczona przez Klienta jest najpierw przeznaczona na pokrycie poniesionych przez Usługodawcę kosztów, następnie na poczet zaległych odsetek, a na koniec na poczet bieżących odsetek i kwoty głównej.

  Usługodawca może, nie popadając przez to w zwłokę, odrzucić ofertę zapłaty, jeżeli Klient określi inną kolejność rozdzielania zapłaty.

  Usługodawca może odmówić przyjęcia zapłaty pełnej sumy, jeżeli zapłata nie obejmuje zaległych i bieżących odsetek, a także zwrotu kosztów.

  Koszty inkaso/windykacji

  1. Jeżeli Klient nie wywiązuje się bądź nie wywiązuje się terminowo ze swojego zobowiązania lub swoich zobowiązań, wówczas wszystkie uzasadnione koszty, poniesione w związku z pozasądowym uregulowaniem należności, ponosi Klient. Jeżeli Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą w określonym terminie, wówczas podlega karze grzywny, wymagalnej niezwłocznie, w wysokości 15% należnej kwoty.
  2. Jeżeli Usługodawca poniósł wyższe koszty, których konieczność była uzasadniona, podlegają one również zwrotowi.
  3. Ewentualne koszty sądowe oraz koszty związane z egzekucją należności również ponosi Klient.
  4. Klient jest zobowiązany do spłaty odsetek z tytułu poniesionych kosztów windykacji.

  Kontrola, skargi

  1. Zażalenia na wykonane prace Klient winien przedstawić Usługodawcy na piśmie w ciągu 8 dni od momentu wykrycia błędu, jednak nie później niż 15 dni od zakończenia usług. Powiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis błędu, tak aby Usługodawca był w stanie odpowiednio się do tego ustosunkować.
  2. Jeżeli skarga jest uzasadniona, Usługodawca wykona zlecenie zgodnie z umową, chyba że dla Klienta okaże się tymczasem oczywiste, iż jest to bezcelowe. W takim przypadku Klient winien poinformować o tym na piśmie.
  3. Jeżeli nie jest możliwe bądź celowe kontynuowanie uzgodnionych prac, Usługodawca będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie w granicach działu: Odpowiedzialność.

  Wypowiedzenie umowy

  1. Obie Strony mogą w każdym momencie wypowiedzieć umowę na piśmie.
  2. Jeśli umowa zostanie przedwcześnie rozwiązana przez Klienta, wówczas Usługodawca ma prawo do odszkodowania z tytułu strat powstałych na skutek niewykorzystania zasobów, dających się udowodnić jako mające z tą stratą związek, chyba ze rozwiązanie umowy spowodowane jest okolicznościami i faktami leżącymi po stronie Usługodawcy. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kwot należnych za wykonane do tego czasu usługi. Wstępne wyniki prac wykonanych do tego czasu zostaną, zależnie od woli Usługodawcy, przekazane do dyspozycji Klienta.
  3. Jeśli umowa zostanie przedwcześnie rozwiązana przez Usługodawcę, wówczas Usługodawca – po uzgodnieniu ze Klientem – zadba o przekazania prac, które pozostały do wykonania, osobom trzecim, chyba że rozwiązanie umowy spowodowanie jest okolicznościami i faktami leżącymi po stronie Klienta.
  4. Jeżeli przekazanie prac pociąga za sobą dodatkowe koszty, zostanie nimi obciążony Klient. Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia tych kosztów, na życzenie Usługodawcy, także z góry w formie zaliczki.

  Zawieszenie i rozwiązanie

  1. Usługodawca jest upoważniony do zawieszenia wypełnienia zobowiązań bądź rozwiązania umowy jeśli:
  • Klient nie wywiązuje się bądź nie wywiązuje się w pełni ze swoich zobowiązań wynikających z umowy
  • po zawarciu umowy Usługodawca dowie się o okolicznościach dających podstawy do obawy, iż Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. W przypadku, gdy istnieją podstawy do obaw, iż Klient wywiąże się tylko częściowo bądź nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań, zawieszenie jest dozwolone wyłącznie na tyle, na ile jest to uzasadnione niewywiązaniem się ze zobowiązań,
  • Klient nie zagwarantował bądź niewystarczająco zagwarantował wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy, o którą to gwarancję został poproszony przy zawieraniu umowy lub w terminie późniejszym.
  1. Ponadto Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli występują okoliczności, które uniemożliwiają pełnienie zobowiązań bądź wypełnienie ich zgodnie ze standardami racjonalności i słuszności jest niemożliwe, lub występują inne okoliczności, które powodują, iż nie można oczekiwać w sposób uzasadniony zachowania umowy bez jej zmiany.
  2. jeżeli umowa zostanie rozwiązana, roszczenia Usługodawcy w stosunku do Klienta są niezwłocznie wymagalne. Jeżeli Usługodawca zawiesza wykonanie zobowiązań, zachowuje swoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa i umowy.
  3. Usługodawca zachowuje prawo do domagania się odszkodowania.

  Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta ani osoby trzecie, wynikłe na skutek niewłaściwych bądź niepełnych informacji ani działania czy zaniechania ze strony Klienta.
  2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek działania bądź zaniechania stron trzecich podczas wykonywania swoich obowiązków (m.in. adwokatów, radców prawnych i notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych itp.) zaangażowanych przez Usługodawcę w imieniu Klienta.
  3. Roszczenie o pokrycie szkód poniesionych przez Klienta na skutek działania bądź zaniechania ze strony Usługodawcę musi być przedłożone Klientowi w ciągu trzech miesięcy od momentu wykrycia błędu; niespełnienie tego wymogu powoduje wygaśnięcie prawa do odszkodowania.
  4. Odpowiedzialność Usługodawcy za błąd zawodowy, na skutek którego Klient ponosi szkodę, ogranicza się do kwoty do kwoty 500 euro . W innych przypadkach odpowiedzialność za błąd zawodowy Usługodawcy jest ograniczona do kwoty faktur za usługi dla Klienta za ostatnie trzy miesiące.
  5. Usługodawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody wtórne, utratę zysku, utracone oszczędności ani szkody powstałe na skutek zastoju w interesach.
  6. Zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach ograniczenia odpowiedzialności za szkody bezpośrednie nie obowiązują, jeśli szkoda powstała na skutek umyślnego działania bądź rażącego zaniedbania ze strony Usługodawcy albo jego podwładnych.
  7. Klient sam ponosi odpowiedzialność za prawidłowość dostarczonych informacji . Za wszelakie nieścisłości oraz konsekwencje wynikające z nierzetelnie przedstwionych informacji Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialnośi .

  Zabezpieczenia

  1. Klient zabezpiecza Usługodawcę przed roszczeniami osób trzecich, mającymi związek z prawami własności intelektualnej do wydanych przez Klienta materiałów bądź danych, które są wykorzystywane w trakcie wykonywania umowy.
  2. Jeżeli Klient przekazuje Usługodawcy nośniki informacji, pliki elektroniczne bądź oprogramowanie i.td., Klient gwarantuje, że nośniki informacji, pliki elektroniczne bądź oprogramowanie są wolne od wirusów i wad.
  3. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Usługodawcy przed roszczeniami osób trzecich (np. udziałowców, zarząd, członków rady nadzorczej i personel zleceniodawcy) wynikających bądź mającymi związek z pracami wykonywanymi przez Usługodawcę na rzecz Klienta.

  Siła wyższa

  1. Strony nie są zobowiązane do wypełnienia żadnego zobowiązania, jeśli jest to niemożliwe wskutek okoliczności, za które nie ponoszą winy, ani nie są zobowiązane do wypełnienia zobowiązań w stosunku do siebie jeśli nie są do tego zobowiązane na mocy prawa, w wyniku czynności prawnej bądź z uwagi na ogólnie przyjęte reguły współżycia społecznego.
  2. W niniejszych Ogólnych warunkach pod pojęciem siły wyższej rozumie się, oprócz tego, co w tym zakresie stanowi prawo i jurysprudencja, wszystkie okoliczności zewnętrzne, przewidziane bądź nieprzewidziane, na które Usługodawca nie ma żadnego wpływu, a które uniemożliwiają Usługodawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań.
  3. Usługodawca ma również prawo powołać się na działanie siły wyższej, jeżeli okoliczności uniemożliwiające dalsze wypełnienie zobowiązań występują po czasie, w którym Usługodawca powinien wywiązać się ze swoich zobowiązań.
  4. Strony mogą zawiesić wykonanie zobowiązań wynikających z umowy na czas działania siły wyższej. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania Stronie przeciwnej.
  5. O ile Usługodawca w czasie działania siły wyższej wywiązał się częściowo ze swoich zobowiązań wynikających z umowy bądź się z nich wywiąże, oraz o ile części zobowiązań, która została wykonana bądź będzie wykonana, można przypisać odrębną wartość, Usługodawca jest upoważniony do oddzielnego zadeklarowania kosztów części zobowiązań, która została wykonana bądź będzie wykonana. Klient jest zobowiązany zapłacić zadeklarowaną kwotę jak za odrębną umowę.

  Zachowanie tajemnicy

  1. Obie strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, które otrzymały w ramach umowy od Strony przeciwnej, bądź z innego źródła. Informacje uważa się za poufne, jeżeli Strona przeciwna za takie je uznała bądź jeśli wynika to z charakteru informacji.
  2. Jeśli na podstawie przepisów prawa bądź orzeczenia sądu , Usługodawca jest zobowiązany do wydania poufnych informacji osobom trzecim, określonym przez prawo albo wyznaczonym przez właściwy sąd, a Usługodawca nie może powołać się na ustawowe bądź przyznane albo udzielone przez właściwy sąd prawo od odmowy składania, zeznań, wówczas Usługodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania ani nie rekompensaty, natomiast Strona przeciwna nie jest uprawniona do rozwiązania umowy na podstawie powstałej przez to szkody. Wyżej wymienione postanowienie obowiązuje również wtedy, gdy Użytkownik występuje w sądzie we własnym imieniu.

  Własność intelektualna i prawa autorskie

  1. Bez szkody dla innych postanowień niniejszych Ogólnych warunków, Usługodawca zachowuje prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy o prawach autorskich.
  2. Wszystkie dokumenty dostarczone przez Usługodawcę, tj, umowy, wnioski, formularze, porady, itd., są przeznaczone wyłącznie do użytku przez Klienta i nie mogą być powielane, upublicznianie ani podane do wiadomości osobom trzecim bez zgody Usługodawcę, chyba że z charakteru dostarczonych dokumentów wynika inaczej.
  3. Usługodawca zachowuje prawo do wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie wykonywania prac w innych celach, o ile nie pociąga to za sobą podania poufnych informacji do wiadomości osób trzecich.

  Spory

  1. Spory będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Usługodawca ma prawo przedłożenia sporów do rozstrzygnięcia przez sąd uznany za właściwy według prawa.
  2. Strony odwołają się do sądu dopiero po wyczerpaniu wszelkich innych sposobów rozstrzygnięcia sporu, po wspólnych konsultacjach.
  3. Wszelakie roszczenie beda uwzgledniane tylko po przedlozeniu dokumentu ,,zlecenie wykonania uslugi ”,
  4. ktory nabiera mocy prawnej jesli jest podpisany przez pracownika biura oraz klienta .

  Prawo właściwe

  1. Do wszelkich umów zawartych między Usługodawca, a Klientem ma zastosowanie prawo Królestwa Niderlandów.

  Zmiany warunków umowy i ich interpretacja

  1. W razie konieczności objaśnienia treści i celu niniejszych Ogólnych warunków, wersja niderlandzka jest zawsze nadrzędną wersją językową.
  2. Strony stosują tą wersję Ogólnych warunków, która obowiązywała w momencie zawarcia umowy między Stronami.

  Dane osobowe

  1.MF Advies en Bemiddeling przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w procesie wykonania zlecenia . Podanie ww. danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi.

  2. W procedurze uruchomienia procesu realizacji zlecenia Klient może udzielić dodatkowo firmie MF Advies en Bemiddeling zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany w ust. 1 powyżej. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Klienta . Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie, o którym mowa w niniejszym ust. 2 jest dobrowolne.

  3.Przechowywanie i przetwarzanie danych Klienta następują poprzez korzystanie

  z dostępnych programów oferowanych na rynku takich jak m.in Perfect View , Kluwer , E – boekhouden .nl ,Exact .Za wszelakie błędy ,nieścisłości ,możliwe naruszenia ponoszą odpowiedzialność firmy udostępniające odpłatnie wykorzystywane programy w procesie realizacji zleceń ,a następnie przechowywanie danych .

  4. Frima MF Advies en Bemiddeling ma prawo (jednakże nie jest zobligowana ) do przechowywania danych Klienta w czasie i po zakończeniu wykonania zlecenia .Klient ma prawo w każdej chwili do zgłoszenia pisemnej (lub emailowej ) prośby o usunięciu z systemów administracyjny wszystkich dotychczasowych danych Klienta .

  5. Działania Klienta skutkujące utratą przez MF Advies en Bemiddeling prawa do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 powyżej ,mogą uniemożliwić realizację przez firmę MF Advies en Bemiddeling zlecenia dotyczącego wykonania danej usługi .

  1. Korespondencja do Klienta :

  Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej będą kierowane do Klienta na adres e-mail zadeklarowany w zleceniu .

  Holandia,OSS , 01-01-2019

  Czytaj więcej

  rozliczenia hipoteki fachwork