złóż zlecenie usługi umów się na wizytę logowanie dla pracowników

Ograniczona ulga abolicyjna i ryzyko zapłaty podatku w Polsce.

 

Metody unikania podwójnego opodatkowania.

Ogólnym celem rozwiniętych systemów podatkowych jest unikanie podwójnego opodatkowania. Państwa, poprzez podpisywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania chronią swoich obywateli przed niepożądanymi sankcjami podatkowymi. W zależności od rodzaju podpisanej umowy stosuję się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:
1) metoda wyłączenie z progresją, która polega na wyłączeniu z podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą, a następnie dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów (podlegających opodatkowaniu w Polsce), stosuję się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą; taki rodzaj korzystnej metody przewidują np. umowy z Belgią, Danią, Francją i Niemcami.
2) metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, iż dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku w Polsce odlicza się podatek zapłacony za granicą; taki rodzaj niekorzystnej metody jest stosowany mi.in. z Holandią i Stanami Zjednoczonymi.

Z praktyki wynika, iż metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza niż metoda odliczenia proporcjonalnego, która w rezultacie może prowadzić do dopłat do podatku dochodowego. Ten negatywny efekt wyliczeniowy jest obecnie zniewelowany poprzez ulgę abolicyjną bazowaną na art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest ulga abolicyjna ?

Ulga abolicyjna jest więc wyrównaniem niekorzyści wynikających z zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego, które należałoby ponieść, gdyby te dochody zostały rozliczone metodą wyłączenia z progresji. Jest więc różnicą w wyliczeniach podatku przy zastosowaniu dwóch wyżej wymienionych metod unikania podwójnego opodatkowania. Ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce będzie zatem taka sama jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Jeżeli ulga abolicyjna zostanie zniesiona, wówczas możliwy negatywny efekt wyliczeniowy wynikający z zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego może być odczuwalny dla osób pracujących za granicą.

Czy zniesienie ulgi abolicyjnej powoduje konieczność płacenia dodatkowego podatku w Polsce?

Odpowiedz na powyższe pytanie, zależy od personalnej sytuacji podatnika. Analizę należy zacząć od kwestii: Czy dana osoba jest rezydentem podatkowym Polski? Jeśli tak, wówczas Polska ma nieograniczone prawo podatkowe, a zatem może pobierać podatek od całości dochodów. Jeśli nie, wówczas Polska ma ograniczone prawo podatkowe i może pobierać podatek od dochodów uzyskanych tylko w Polsce. Na temat ustalenia rezydencji podatkowej pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule, który znajduję się na poniższym linku:

https://fachwork.eu/artykuly/co-oznacza-rezydencja-podatkowa-w-holandii/.

Zastanówmy się nad konsekwencjami zniesienia ulgi abolicyjnej dla osób będących rezydentami podatkowymi Polski, którzy pracują w Holandii. Jak wyżej było ujęte Polska ma podpisaną umowę unikania podwójnego opodatkowania z Holandią bazowaną na metodzie niekorzystnej, czyli metodzie odliczenia proporcjonalnego. Podatek na terenie Holandii w roku 2020 do kwoty €34712 wynosi 9,7% (kwota na ubezpieczenia społeczne to kwota 27,65%, co daje razem z podatkiem stawkę 37,35%). W Polsce natomiast podatek wynosi 17% do kwoty 85.528 PLN, a powyżej 32%.

Resumując podatek na terenie Holandii do kwoty € 34712, jest znaczniej niższy niż w Polsce, gdyż w roku 2020 wynosi 9,7%. Pozostałe kwoty pobierane z wypłat na terenie Holandii to kwoty na ubezpieczenia społeczne. Zniesienie ulgi abolicyjnej może doprowadzić do konieczności dopłat wynikających z niższych podatków na terenie Holandii. Jednakże należy również pamiętać, iż osoba pracująca za granicą ma prawo do pomniejszenia przychodów osiągniętych za granicą o kwotę odpowiadająca 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicę. Pracując cały rok w Holandii, można uzyskać ponad € 5000 odpisów. Ponadto od dochodów można odliczyć kwotę zapłaconych bądź potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczeniu podlegają również składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki.

Zniesienie ulgi abolicyjnej może mieć negatywny wpływ na wyliczenia podatku dochodowego. Jednakże każdy pracujący ma prawo do powyżej opisanych diet i odliczeń, które w znacznym stopniu powinny zniwelować niekorzystne konsekwencję, które mogłyby wyniknąć z ewentualnego zniesienie ulgi abolicyjnej. Co ważne, osoby posiadające rezydencję podatkową w Holandii nie powinny odczuć  w ogóle ewentualnych zmian w polskim prawie podatkowym.

https://fachwork.eu/

https://fachwork.eu/