Author Archives: admin

Indywidualny mikrorachunek podatkowy – co to takiego?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to rachunek przypisany do każdego podatnika, pracodawcy będącego płatnikiem, który służy mu do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Mikrorachunek podatkowy jest nowym uproszczeniem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, które funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku. Dzięki niemu każdy podatnik będzie miał przypisany indywidualny rachunek bankowy do wpłat podatku z tytułu PIT, CIT, VAT do Urzędu Skarbowego.

Aby wygenerować swój mikrorachunek należy skorzystać z bezpłatnego generatora mikrorachunku podatkowego stronie podatki.gov.pl lub uzyskać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Mikrorachunek można wygenerować bezpośrednio przed dokonaniem przelewu podatku do urzędu skarbowego podając swój PESEL lub NIP. Jest nadawany na stałe i nie ulega zmianie mimo zmiany nazwiska, urzędu skarbowego czy miejsca zamieszkania.

Jeżeli osoba fizyczna będzie maiła do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za 2019 r., to przed jego zapłatą zobowiązana jest ustalić i skontrolować poprawność swojego mikrorachunku podatkowego w generatorze. Ważny jest również fakt, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Wszystkie zwroty nadpłat oraz wpłaty do urzędów skarbowych z innych tytułów będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Klauzula informacyjna – ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest MF advies en bemiddeling  z siedziba Raadhuislaan 23 w OSS
Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
.-przez e-maila info@e-rozliczenia.nl
-telefonicznie od wtorku do czwartku w godzinach od 11-18 ,sobota 14-17
 

2.Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przekazywania  aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów)  i art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w zakresie marketingu własnego) , jak również  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich  interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść  skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6.Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

7.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy  oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora  przez przepisy  prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych  podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.

Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres siedziby firmy  ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celach marketingowych lub dzwoniąc pod podany wyżej numer telefonu .

Z dniem 01.01.2015 roku weszła w życie nowa ustawa dotycząca rozliczenia podatku dochodowego w Holandii dla osób fizycznych. O ustawie tej pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów naszej strony. Poniżej przedstawiamy szczegóły, czego dotyczy.

Z punktu widzenia  holenderskiego prawa  podatkowego wyróżnia się dwie grupy podatników :

– rezydenci  podatkowi,  czyli osoby na stałe zameldowane na terenie Holandii, w tym także Holendrzy (tzw. binnenlandse belastingplichtigen ) uprawnieni do korzystania z wszystkich ulg podatkowych oraz,

– osoby niezameldowane ( w tym pracownicy tymczasowi), posiadający status nierezydenta czyli tzw.  buitenlandse belastingplichtige pozbawieni  prawu do skorzystania z ulg podatkowych.

Do dnia 31.12.2014 roku każda osoba fizyczna rozliczająca się z podatku w Holandii miała prawo wyboru jednej z powyższych grup.  Większość  wybierała opcje fikcyjnej rezydencji podatkowej,  co dawało im możliwość skorzystania z ulg i tym samym otrzymywania wyższych zwrotów z podatku.

Niestety z dniem 01.01.2015 roku takie prawo wyboru zostało zniesione przez Belastingdienst.

Możliwość skorzystania z ulgi przy rozliczeniu podatku będzie uprawniało tylko i wyłącznie podatników, którzy:

–  posiadali meldunek w Holandii przez cały, bądź część roku 2015,

oraz podatników niezameldowanych, którzy spełnią następujące warunki:

– ich dochód z Holandii w danym roku rozliczeniowym wyniesie minimum 90 % całościowego, rocznego dochodu (wliczając również  dochody partnera fiskalnego) oraz  te osoby, które

– dostarczą do Holenderskiego Urzędu Podatkowego Belastingdienst informacje o wysokości osiągniętego dochodu w innych krajach, w tym w Polsce. Informacja taka musi być zawarta na formularzu „Zaświadczenie o dochodach” .

WAŻNE!

Wszystkich klientów, którzy nie posiadali w 2015 roku meldunku na terenie Holandii lub pracowali tymczasowo, a ich dochody w Holandii przewyższały 90 % dochodów całkowitych (także w przypadku, gdy dochód z Holandii wyniósł 100%), prosimy o pobranie z naszej strony internetowej lub ze strony Belastingdienst  formularza „Zaświadczenie o dochodach”, które musi być wypełnione przez Urząd Skarbowy  odpowiedni do Państwa adresu zamieszkania w Polsce, a następnie o dostarczenie go do naszego biura, w celu złożenia w Państwa imieniu zeznania podatkowego.

Osoby, które pracowały tymczasowo na terenie Holandii, których dochody z Holandii przedstawiają się na niższym poziomie niż 90% w Holandii nie mają obowiązku dostarczenia Zaświadczenia o dochodach, gdyż nie kwalifikują się do uzyskania ulg. Ich rozliczenie będzie składane na niezmienionych warunkach.

Jeśli oczekiwanie na zwrot podatku z belastingu za ubiegły rok znacznie się wydłuża (minął termin 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego), może to oznaczać, że Belasting nie posiada w swojej administracji Państwa aktualnego rachunku bankowego lub podany rachunek nie spełnia wymogów prawnych. W związku ze zmianą przepisów z dniem 01.12.2013 każda osoba, składająca zeznanie podatkowe musi potwierdzić dokumentami, że jest właścicielem konta, na które życzy sobie otrzymać przelew z holenderskiego urzędu skarbowego.

Należy to zrobić w następujący sposób:

1. Przygotować komplet trzech dokumentów odpowiadających wymogom urzędu:

– czytelną kopię dowodu osobistego,

– wydruk z banku aktualnego wyciągu bankowego (niestarszy niż 2 miesiące). Na wyciągu muszą być widoczne Państwa imię i nazwisko, jako posiadacza rachunku oraz numer konta wraz z IBAN. UWAGA! (nie uznawana jest kopia karty do bankomatu)

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  polskiego numeru konta – Pobierz Formularz lub

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  holenderskiego numeru konta –Pobierz Formularz.

Ważne! na każdej kartce należy napisać słowo „BORG” + swój sofi nr oraz nr telefonu.

2. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy odesłać na poniższy adres:

Belastingdienst

Antwoordnummer 21210

6400PE  Heerlen

Holandia

Weryfikacja polskiego numeru rachunku trwa 9 tygodni, holenderskiego do 5 tygodni od momentu wysyłki. Jeśli dokumenty nie będą spełniały wymogów,wówczas Urząd nie wypłaci Państwu pieniędzy oraz ponownie poprosi o potwierdzenie konta, co wydłuży poraz kolejny czas oczekiwania na zwrot.

W zakładce naszej strony „Zasiłek dla bezrobotnych” szczegółowo przedstawiliśmy Państwu sposób ubiegania się i przyznawania zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Niestety, teraz musimy również ostrzec Państwa przed niekorzystnymi zmianami w prawie holenderskim związanymi z niedostosowaniem się do obowiązków osoby bezrobotnej.

Z dniem 01.01.2014 r. urząd UWV zaostrzył przepisy dotyczące terminów informowania urzędników o zmianie w statusie osoby bezrobotnej, zwłaszcza w przypadku podjęcia zatrudnienia. Urząd narzucił termin – 2 dni na dostarczenie informacji, a za niedotrzymanie terminu ma prawo nałożyć na osoby bezrobotne wysokie kary. Minimalna kwota to 150 euro, jednak wysokość kary może być dużo wyższa, nawet do 100% wysokości zasiłku plus oczywiście obowiązkowo zwrócenie nadpłaconej kwoty zasiłku. Brak również aktywnego poszukiwania pracy na terenie Holandii, może wiązać się z konsekwencjami obniżenia lub zabrania przez UWV przyznanego wcześniej zasiłku.

Przeniesie zasiłku do Polski

Warto dlatego pomyśleć o możliwości przeniesienia zasiłku do Polski. Istnieje bowiem możliwość zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych  przez okres trzech miesięcy w Polsce bez konieczności aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Przeniesienie zasiłku można dokonać najwcześniej 4 tygodnie od ostatniego dnia pracy w Holandii, pod warunkiem że została już wydana przez UWV decyzja otrzymania zasiłku. Zgodę na przeniesienie zasiłku wydaje dział UWV d.s międzynarodowych w Hengelo. W momencie wyjazdu z Holandii i powrotu do Polski należy zarejestrować się w ciągu 7 dni roboczych od wyznaczonej daty przez UWV w polskim Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy. W takim przypadku konieczny będzie druk U2 (były formularz E 301), o wydanie którego należy wystąpić do UWV.

W związku ze zmianą z dniem 01.01.2014r. przepisów  w podatkach drogowych na terenie  Holandii warto przeczytać poniższy artykuł.

 

Wprowadzone przepisy są niestety niekorzystne dla posiadaczy samochodów, którzy pracują  lub mieszkają w Holandii. Przede wszystkim na początku podzielmy posiadaczy pojazdów na dwie grupy:

 1. osoby mieszkające i zameldowane w gminie holenderskiej,
 2. osoby niezameldowane (imigranci tymczasowi przebywający na terenie Holandii).

Powyżej wymienione grupy podlegają bowiem pod zbiór innych przepisów prawnych.

Osoby mieszkające na terenie Holandii (zameldowane)

Urząd skarbowy (belastingdienst) kwalifikuje nas podatników, jako mieszkańców Holandii, jeśli spełniony zostaje jeden z poniższych warunków:

 1. widniejesz w registracji ewidencji ludności danej gminy holenderskiej
 2. w okresie 6 miesięcy minimalnie 4 miesiące przebywasz na terenie Holandii, wówczas urząd skarbowy wychodzi z założenia, że  powinieneś się zameldować i podlegać pod przepisy, obowiązujące osoby na stałe zamieszkujące Holandię (zamedowane).

Osoba mieszkająca na terenie Holandii, posiadająca samochód jeszcze na polskich tablicach rejestracyjnych zobowiązana do zapłacenia  dwóch rodzajów podatku:

 1. BPM, czyli belasting van personenauto en motorrijwielen,
 2. MRB, czyli motorrijtuigenbelasting znany też jako wegenbelasting (podatek drogowy).

Wysokość tzw. BPM zależy głownie od ilości wydalanego CO2 przez dany pojazd, jednakże pod pewnymi warunkami będziesz mógł uzyskać zwolnienie z powyższego podatku:

 1. pojazd musi się kwalifikować,  jako tzw. mienie przesiedleńcze
 2. pojazd będzie używany w tych samych celach, co w kraju ojczystym (tzn., jeśli był używany przez osobę fizyczną, wówczas nie może nabyć np. statusu auta firmowego)
 3. musisz być posiadaczem pojazdu minimalnie 6 miesięcy przed data rejestracji w gminie
 4. zamieszkiwałeś minimalnie 12 miesięcy w kraju ojczystym

W celu przerejestrowania samochodu należy wykonać następujące czynności:

 1. zgłosić pojazd do Państwowego Urzędu ds. Ruchu  Drogowego (RDW)
 2. wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z BPM do urzędu skarbowego
 3. złożyć wniosek z wyliczeniami BPM do urzędu skarbowego

Po wykonaniu powyższych kroków RDW dokonuje przerejestrowania pojazdu.

Osoby, które nie są zameldowane w Holandii

Jeśli potrafisz udokumentować, iż nie jest zameldowany w gminie holenderskiej, jak również nie jesteś zobowiązany do takowej rejestracji w gminie (jesteś zobligowany do rejestracji, jeśli przebywasz na terenie Holandii w ciągu 6 miesięcy minimalnie 4 miesiące) wówczas jesli jesteś osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) na podstawie prawa międzynarodowego możesz otrzymać zwolnienie z uiszczania podatku drogowego na terenie Holandii  na okres:

 1. 6 miesięcy w ciągu określonych 12 miesięcy od daty użytkowania pojazdu w Holandii:
 2. nie musi być ciągłości w powyższych 6 miesiącach
 3. zatrudnienia
 4. podjęcia edukacji

Urząd skarbowy ustalając konieczność odprowadzania podatku drogowego na terenie Holandii sugeruje się przede wszystkim:

 1. zameldowaniem na terenie Holandii lub koniecznością rejestracji wynikająca z dłuższego pobytu niż 4 miesiące analizując okres 6 miesięcy,
 2. faktem, gdzie odprowadzasz składki emerytalne /zdrowotne /społeczne
 3. miejscem, gdzie przybywa Twoja rodzina (żona/mąż i dzieci)
 4. z jakiego kraju pochodzą główne źródła Twojego dochodu
 5. faktem, czy posiadasz holenderski rachunek bankowy.

Powyższe czynniki są jakby ułatwieniem w podjęciu decyzji w kwestii odprowadzania podatku drogowego. Jeśli inspektor podatkowy ma wątpliwości, co do konieczności rejestracji na terenie holenderskiej gminy wówczas analizuje wcześniej wymienione punkty.

Najważniejszym warunkiem jest ustalenie konieczności rejestracji w gminie holenderskiej, takowa zachodzi w momencie dłuższego pobytu niż 4 miesiące w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Jeśli po dokonaniu analizy wynika, że jesteś zobowiązany do odprowadzania podatku drogowego na terenie Holandii wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego.

Nowo wprowadzone przepisy wydają się dużym utrudnieniem dla osób przebywających na terenie Holandii, jednakże do końca nie wiadomo jak będzie odbywało się respektowanie owych przepisów w praktyce i kontrola długości pobytu.

Nastąpiły zmiany w sposobie nadawania sofi nummer czyli numeru ewidencyjno-podatkowego w Holandii. Dotychczas to holenderski urząd podatkowy belastingdienst wydawał sofi nr (BSN) na postawie złożonego wniosku, bądź bezpośrednio w urzędzie na umówionym spotkaniu.
Od 06.01.2014 weszła w życie inna procedura. Będą mogli się Państwo zarejestrować w ewidencji danych osobowych jako nierezydenci. W tym celu w 18 gminach będzie można dokonać rejestracji.  Następnie otrzymają Państwo numer BSN. Numer sofi zostanie zniesiony. Jeśli chcą Państwo podjąć pracę na okres, krótszy niż 4 miesiące będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie BSN do wskazanej gminy.

W celu uzyskania BSN na podstawie złożonego wniosku, należy przygotować następujące dokumenty:

 • kopie dowodów osobistych wnioskodawcy i osoby, dla której BSN ma być wydany,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu (z wyróżnionym nazwiskiem wnioskodawcy oraz partnera fiskalnego) przetłumaczone na jezyk niderlandzki, angielski lub niemiecki,
 • zaświadczenie o dochodach partnera fiskalnego przetłumaczone na jezyk niderlandzki, angielski lub niemiecki,
 • akt ślubu na druku unijnym.

BSN (sofi nummer) zostanie wydany w ciągu 1 do 4 miesięcy od złożenia kompletu dokumentów i zostanie przysłany na adres wnioskodawcy.

Z dniem 01.12.2013 wszedł w życie nowy przepis wprowadzony przez holenderski urząd podatkowy Belasitngdienst w sprawie rachunków bankowych!

Kwoty zwrotów z podatku będą wypłacane przez Holenderski Urząd Podatkowy tylko na konta bankowe właścicieli. Nie będą brane pod uwagę rachunki osób trzecich. Chcąc odzyskać zwrot z podatku z Holandii za 2013 rok, wymagane będzie założenie własnego konta w banku. Podobna sytuacja dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych przez belastingdienst m.in: zorgtoeslg, kingebonden budget, huurtoeslg.

Poinformuj naszego doradce, na jakie konto bankowe przekazywane były z urzędu dotychczasowe świadczenia, Otrzymasz od nas formularz, służący do rejestracji Twojego konta bankowego, do otrzymywania przyszłych wypłat pieniędzy z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii. Pismo to będziesz musiał(a) wydrukować i przesłać do Holandii, pod wskazany przez nas adres.

Od stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy dotyczące podwyższeniu kar dla osób pobierających zasiłek rodzinny z Holandii, które w terminie nie poinformowały Urzędu Socjalnego SVB o zmianach w swoim życiu prywatnym jak i zawodowym.

Urząd daje czas do 4 tygodni na poinformowanie o wszelkich zmianach ( w przypadku osoby mieszkającej za granicą do 6 tygodni). Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku narażają się na dotkliwe sankcje pieniężne. Jeśli bezprawnie zostaną im przyznane pieniądze za zasiłek rodzinny, nie dość, że będą musieli je zwrócić, to dodatkowo Urząd Socjalny SVB obciąży ich karą w wysokości 100% z sumy bezprawnie wypłaconych pieniędzy